O Klinice

W skład Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wchodzą:

 • Klinika Kardiologii oraz
 • Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej.

W strukturach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego (http://www.bieganski.com.pl) Katedra tworzy Oddział Kardiologiczny (wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracownią Hemodynamiki oraz Pracownią Implantacji Stymulatorów) z pracowniami diagnostycznymi; wspiera także funkcjonowanie przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych. Pozostającą poza strukturą Katedry, ale integralnie powiązaną jednostkę stanowi Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, kierowany przez pracownika Katedry, prof. Małgorzatę Kurpesę. Rehabilitacja naszych chorych prowadzona jest na terenie Szpitala z bezpośrednim zabezpieczeniem leczniczym Kliniki Kardiologii (odmiennie niż w innych jednostkach rehabilitacyjnych regionu), co zwiększa jej bezpieczeństwo i efektywność.

Strukturę Katedry tworzą:

 • Klinika Kardiologii (kierownik – prof. Jarosław D. Kasprzak), zawierająca:
  • Pracownię Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
  • Pracownię Kardiologii Interwencyjnej
  • Pracownię Elektrostymulacji i Elektroterapii
 • Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej (kierownik – Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec), zawierający:
  • Pracownię Echokardiografii
  • Pracownię Biochemii i Immunologii Kardiologicznej

Katedra i Klinika Kardiologii jest pełnoprofilową jednostką kardiologiczną, o najwyższym stopniu referencyjności, prowadzącą diagnostykę i leczenie pełnego spektrum schorzeń układu krążenia – przede wszystkim choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego i jego powikłań, niewydolności serca, jego wad wrodzonych i nabytych, kardiomiopatii oraz arytmii. Najwyższej klasy kwalifikacje Zespołu Kliniki umożliwiły pełne włączenie jej w światową społeczność kardiologiczną i wiążą się z szeroką współpracą z renomowanymi ośrodkami w skali krajowej i międzynarodowej. Pracownicy Kliniki należą do Zarządów Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w tak kluczowych dziedzinach jak echokardiografia, elektrokardiologia, farmakoterapia kardiologiczna, kardiologia interwencyjna, nadciśnienie płucne oraz wady wrodzone serca.

W Pracowniach Katedry wykonywana jest najszerszy w regionie wachlarz procedur: koronarografii z czynnościowymi badaniami FFR, obrazowaniem IVUS i OCT oraz angioplastyk tętnic wieńcowych ze stentowaniem (w tym stenty bioresorbowalne BVS); przeprowadzamy unikalne zabiegi przeznaczyniowe w leczeniu strukturalnych chorób serca, wad zastawek i prewencji udaru mózgu u dorosłych. DO rutynowych procedur należy wszczepienie okludera uszka lewego przedsionka w prewencji  zatorowości. Poza klasycznymi rozrusznikami serca, wszczepiamy na najszerszą skalę zaawansowane układy stymulująco-resynchronizujące stosowane w niewydolności serca. Wykonujemy diagnostyczne badania inwazyjne dotyczące krążenia płucnego, tętnic obwodowych oraz mapowania arytmii (badania elektrofizjologiczne) i ich leczenia metodą ablacji. Jako jedyna jednostka w regionie prowadzimy program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego u dorosłych. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność w zakresie prewencji kardiologicznej w regionie łódzkim. W zespole terapeutycznym w roli konsultanta aktywnie pracuje psycholog kliniczny mający za zadanie m.in. niesienie pomocy osobie chorej w obniżeniu poziomu napięcia psychofizycznego, wypracowanie z pacjentem i jego rodziną realnego obrazu choroby i zasad  funkcjonowania chorego po wyjściu ze szpitala

Najwyższe kwalifikacje Zespołu, przy dobrej organizacji pracy, pozwalają na uzyskanie bardzo krótkiego okresu oczekiwania na najbardziej złożone typy zabiegów planowych – nieprzekraczającego kilku tygodni, co jest niespotykane w skali kraju.

Nasi pacjenci mogą skorzystać z pełnego zakresu współczesnych form terapii:

 • terapii farmakologicznej
 • inwazyjnego leczenia przezskórnego (koronaroplastyki / stentingu, wszczepiania zapinek wewnątrzsercowych w tym okluderów uszka lewego przedsionka, plastyk balonowych zastawek, ablacji alkoholowych w kardiomiopatii przerostowej)
 • elektroterapii (wszczepianie stymulatorów serca, w tym ICD/CRT/CRT-D, ablacje arytmii)
 • kardiowersji ze skróconym przygotowaniem z użyciem TEE
 • perikardiocentezy
 • wysokospecjalistycznej kwalifikacji kardiochirurgicznej wewnątrz szpitala; w razie potrzeby nasi pacjenci są rutynowo konsultowani w systemie stałej współpracy przez wiodące krajowe ośrodki kardiochirurgiczne i kwalifikowani m.in. do małoinwazyjnych zabiegów zastawkowych lub przeszczepów serca
 • proces leczenia uzupełniany jest szpitalną lub ambulatoryjną rehabilitacją i dalszą opieką ambulatoryjną.

W Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej hospitalizowani są pacjenci wymagający szczególnie intensywnej terapii i monitorowania, w szczególności chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi, poddawani inwazyjnej diagnostyce i terapii oraz pacjenci z niewydolnością serca. Pododdział dysponuje możliwością wspomagania układu oddechowego, jak również układu krążenia, a także możliwością pełnej diagnostyki i monitorowania inwazyjnego parametrów hemodynamicznych układu krążenia.

Od początku istnienia w naszym województwie programu leczenia interwencyjnego zawałów mięśnia sercowego Pracownia Hemodynamiki Katedry i Kliniki Kardiologii pełni całodobowy dyżur hemodynamiczny, w trakcie którego wykonywane są zabiegi koronarografii oraz koronaroplastyki, w ramach leczenia chorych z ostrym zespołem wieńcowym.

Dysponujemy nowoczesnym i zróżnicowanym zapleczem diagnostycznym – wykonywane są dla pacjentów Kliniki i przyszpitalnej Poradni różnorodne testy nieinwazyjne:

 • badania echokardiograficzne (we wszelkich postaciach – również  w technice trójwymiarowej, także badania obciążeniowe farmakologiczne i wysiłkowe, przezprzełykowe)
 • testy wysiłkowe (klasyczne i ergospirometryczne)
 • testy pochyleniowe
 • ambulatoryjne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego (tzw. Holter)
 • ocenę mikrowoltowej zmienności załamka T
 • diagnostykę nieinwazyjną bezdechu
 • tomografia komputerowa serca i naczyń, w tym naczyń wieńcowych (Zakład Diagnostyki Obrazowej WSS im. dr Wł. Biegańskiego)

Rutynowo korzystamy również z badań scyntygraficznych oraz rezonansu magnetycznego serca dzięki współpracy z jednostkami Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowniami diagnostycznymi Scanlab. Pracownia Echokardiografii dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów echokardiograficznych z opcją trójwymiarowej rekonstrukcji struktur serca w czasie rzeczywistym.

Klinika prowadzi szeroko zakrojoną dydaktykę przed- i podyplomową w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Szkolimy studentów kilku wydziałów naszej uczelni w zakresie zagadnień związanych z układem krążenia i możemy poszczycić się prężnie działającym Kołem Naukowym dla studentów polsko- i angielskojęzycznych (ewenementem jest fakt, że prowadzone przez naszych studentów prace odnosiły sukcesy na czołowych międzynarodowych zjazdach kardiologicznych!). Katedra posiada największą w regionie liczbę miejsc specjalizacyjnych z kardiologii, a liczna kadra samodzielnych pracowników naukowych umożliwia prowadzenie wielu przewodów doktorskich (obecnie kilkanaście) i habilitacyjnych. W ciągu 15 lat pracownicy Kliniki uzyskali 3 tytuły profesora (średnio przed przekroczeniem wieku 45 lat!), 11 tytułów doktora habilitowanego (zazwyczaj do czwartej dekady życia) oraz dziesiątki doktoratów (często rozprawy przygotowywane równolegle ze szkoleniami specjalizacyjnymi z kardiologii).

Zespół Kliniki i Oddziału Kardiologicznego gwarantuje pacjentom najwyższy poziom kwalifikacji – obejmuje obecnie (wraz z Poradnią) ponad 40 lekarzy, w tym 20 kardiologów i 14 specjalistów chorób wewnętrznych. Ośmioro kardiologów w naszym Zespole posiada zaszczytny tytuł członka rzeczywistego (Fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a jeden – Amerykańskiego Kolegium Kardiologów. Dzięki wysokokwalifikowanej kadrze umożliwiającą kształcenie podyplomowe szkolimy ponadtrzydziestoosobową grupę asystentów z karesie programu specjalizacyjnego z kardiologii i chorób wewnętrznych. Zespół uzupełnia grupa doktorantów – obecnie 4 osoby na studiach stacjonarnych i kilkanaście osób w trybie niestacjonarnym , realizowanym równolegle z praca w Klinice. Nasi lekarze odbywali i regularnie odbywają szkolenia w renomowanych uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych (m.in. w Paryżu, Rotterdamie, Udine, Essen, Nijmegen, Omaha, Brukseli, Lyonie, Cambridge, Oxfordzie, Bordeaux, Louvain). Personel uzupełniają specjaliści z zakresu psychologii medycznej, rehabilitacji oraz wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski wraz z dietetyczkami.