Katedra Kardiologii na Jubileuszowym Kongresie PTK

Tegoroczny, jubileuszowy XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbył się w dniach 22.09 – 2.10.2021 w formule on-line. ,Komitet Naukowy tegorocznego wydarzenia zadbał o wysoki poziom merytoryczny wykładów, które odbyły się podczas transmisji live z 5 różnych „sal wykładowych”. W przerwach między sesjami sentymentalnie wspominano poprzednie kongresy!

W bogatym programie wydarzenia nie zabrakło reprezentantów naszej Katedry, którzy wygłaszali wykłady, przewodniczyli sesjom oraz prezentowali wyniki prac oryginalnych pochodzących z naszego ośrodka. Podczas Kongresu wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • Pacjent z OZW – praktyczne aspekty leczenia w programie lekowym
 • Pacjent z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie a ablacja
 • Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym
 • Dla pacjenta z HFrEF czas to życie – rola wczesnej inicjacji leczenia ARNI + udział w debacie eksperckiej
 • Stress-echo 2030?
 • ECHO – precyzyjny skrining nadciśnienia płucnego

Prof. Kasprzak współprzewodniczył także sesjom

 • Źródła sercowe powikłań zatorowych – jak je diagnozować i leczyć?
 • Umiarkowana lub ciężka AS z dodatkiem
 • Jak zapobiegać COVID-19 i jego powikłaniom?
 • Psyche i soma – dialog kardiologa z psychiatrą. Jak dzisiaj optymalizować terapię pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?
 • Niedomykalność zastawki trójdzielnej i dysfunkcja prawej komory – rola obrazowania w diagnostyce, leczeniu i prognozowaniu

Dr hab. n. med. Ewa Trzos – wykład

 • Jak bezpiecznie wykonać standardowe i  przedłużone rejestracje EKG u zakaźnie chorych?

Dr hab. prof. UMED Karina Wierzbowska-Drabik – wykład :

 • Nowe modyfikacje protokołów badania stres echo – nauka czy praktyka?

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa – wykład:

 • Moje najciekawsze EKG

Prof. Kurpesa współprzewodniczyła ponadto sesjom:

 • Jak nie popełniać błędów u pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca?
 • Gdzie diabeł nie może tam elektrokardiografistkę pośle
 • Elektrokardiologia w czasach pandemii

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec – wykłady:

 • AS i nadciśnienie tętnicze
 • Skrzepliny w jamach serca

Dr n. med. Błażej Michalski – wykłady:

 • Trudności w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego – rola obrazowania nieinwazyjnego w porównaniu z biopsją endomiokardialną
 • Obrazowanie sercowo-naczyniowe

Dr n. med. Błażej Michalski współprzewodniczył ponadto sesji prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – prace studencie

Dr n. med. Michał Chudzik – wykłady:

 • Czy styl życia ma wpływ na przebieg COVID-19? – dane z rejestru stop-covid.pl
 • Zmiany w EKG u pacjentów po COVID-19 na podstawie wyników projektu Stop-Covid – porównanie z danymi z piśmiennictwa

W programie Kongresu znalazły się także prace oryginalne z naszej Katedry. Prezentowali je w formie e-posterów:

 • Kamila Cygulska, Michał Błaszczyk, Jarosław D. Kasprzak, Paulina Wejner-Mik, Karolina Frynas-Jończyk, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek, Paweł Cichocki, Piotr Lipiec: „Wartość odkształcenia podłużnego lewej komory jest związana z obniżeniem rezerwy wieńcowej pochodzącej z SPECT w chorobie wieńcowej”
 • Dominika Filipiak-Strzelecka, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec: „Kieszonkowy ultrasonograf może wzbogacić wstępną ocenę pacjentów z COVID-19”
 • Piotr Hamala, Jarosław D. Kasprzak, Karina Wierzbowska-Drabik: „Wpływ przewlekłego nadużywania alkoholu na parametry odkształcenia prawej komory”
 • Łukasz Szyda, Natalia Ponińska, Magdalena Kłosińska, Ewa Mrozowska-Peruga, Jarosław D. Kasprzak: „Dabigatran jako leczenie pierwszego rzutu w małopłytkowości wywołanej przez heparynę w warunkach intensywnej terapii kardiologicznej”
 • Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak: „Wykonalność i wartości rezerwy wieńcowej w różnych protokołach echokardiograficznego badania obciążeniowego: z dobutaminą, dypirydamolem, wysiłkiem i szybką stymulacją”

Program