Doktoraty

Na przestrzeni lat Katedra Kardiologii wypromowała liczne grono Doktorantów. Należy tu zarówno zespół Ośrodka, jak również pracownicy, którzy kontynuują praktykę zawodową poza nim.
Poniżej lista promotorów oraz osób, które pod ich kierunkiem uzyskały tytuł doktora nauk medycznych w Katedrze Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

Prof. dr hab. Jarosław Drożdż

Prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła

Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

Prof. dr hab. Włodzimierz J. Musiał

Prof. dr hab. Andrzej Żebrowski

 

Promotor:  Prof. dr hab. Jarosław Drożdż

 • Dr n. med. Danuta Krawczuk: „Wpływ calcium dobesilate na procesy oksydacyjno-redukcyjne we krwi chorych na cukrzycę typu 2 (badania in vitro)”. Obrona 2010.
 • Dr n. med. Piotr Kupnicki: „Profil kliniczny, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie oraz rokowanie wczesne pacjentów z ostrą zatorowością płucną”. Obrona: 2009.
 • Dr n. med. Tomasz Wcisło: „Zastosowanie statyn w leczeniu chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową”. Obrona: 2009.
 • Dr n. med. Anna Kierus-Gudaj: „Wpływ biostymulacji laserowej laserem helowo-neonowym na rokowanie u pacjentów z ciężką postacią wielonaczyniowej choroby wieńcowej”. Obrona: 2009.
 • Dr n. med. Magdalena Kłosińska: „Ocena funkcji śródbłonka i jej wartość prognostyczna u osób z niewydolnością serca”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Marzena Karolewska-Kuszej: „Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na miediatory zapalenia, niewydolności krążenia i angiogenezy w stabilnej postaci choroby niedokrwiennej serca”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Marcin Dominiak: „Zjawisko oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów z niewydolnością serca – wpływ zmiany dawki leku”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Tomasz Wardęga: „Mediatory zapalenia w niedokrwieniu mięśnia sercowego indukowanym podczas echokardiograficznej próby dobutaminowej”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Magdalena Staszewska-Cynkier: „Czynniki ryzyka i rokowanie u pacjentów z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Jolanta Garyel: „Wartość nieinwazyjnej oceny rezerwy wieńcowej podczas echokardiograficznego testu dipirydamoloweg w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Jacek Morka: „Czynniki wpływające na progresję lub regresję zmian w naczyniach wieńcowych”. Obrona: 2007.
 • Dr n. med. Andrzej Frach: „Znaczenie prognostyczne dysfunkcji nerek w chorych z niewydolnością serca”. Obrona: 2006.
 • Dr n. med. Przemysław Dryja: „Bezpieczeństwo kardiologicznych zabiegów interwencyjnych po niedokrwiennym udarze mózgu”. Obrona: 2005.
 • Dr n. med. Aneta Baranowska: „Wartość prognostyczna troponiny I u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST”. Obrona: 2005.
 • Dr n. med. Przemysław Gworys: „Wartość diagnostyczna i rokownicza spoczynkowego EKG, EKG metodą stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka oraz monitorowania EKG metodą Holtera u pacjentów z podejrzeniem zespołu chorej zatoki”. Obrona: 2004.

 

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • Dr n. med. Ewa Szymczyk – „Zastosowanie techniki śledzenia markerów akustycznych do oceny żywotności mięśnia sercowego po zawale serca”. Obrona: 2012
 • Dr n. med. Adam Śmiałowski – „Identyfikacja czynników rokowniczych u pacjentów z kardiomiopatią przerostową: rola nowych technik echokardiograficznych”. Obrona: 2011
 • Dr n. med. Paweł Życiński – „Czynniki prognostyczne u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową – znaczenie wskaźników czynnościowych i nowych parametrów echokardiograficznych funkcji miokardium”. Obrona: 2010.
 • Dr n. med. Paulina Wejner-Mik – „Wartość prognostyczna obciążeniowej echokardiografii perfuzyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Beata Westfal: „Ocena wpływu 12-miesięcznej terapii atorwastatyną lub fenofibratem na przebieg kliniczny, parametry biochemiczne i czynność układu sercowo-naczyniowego u pacjentów po planowym zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej”. Obrona: 2007.
 • Dr hab. n. med. Piotr Lipiec: ”Porównanie wartości diagnostycznej obciążeniowej echokardiografii perfuzyjnej oraz bramkowanej scyntygrafii perfuzyjnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”. Obrona: 2006.
 • Dr n. med. Jakub Foryś: ”Porównanie wyników inwazyjnego leczenia ostrego zawału serca z leczeniem trombolitycznym w okresie wewnątrzszpitalnym i w obserwacji odległej”. Obrona: 2005
 • Dr n. med. Katarzyna Kołodziej: “Ocena wybranych wskaźników biochemicznych, zapalno-immunologicznych, markera apoptozy oraz mózgowego peptydu natruiuretycznego u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej”. Obrona: 2004.
 • Dr n. med. Agata Młynarska: „Wpływ genetycznej i fenotypowej zmienności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI1) na efekt leczenia fibrynolitycznego w świeżym zawale mięśnia sercowego”. Obrona: 2003.
 • Dr n. med. Marcin Fiutowski: “Krótkoterminowe i długoterminowe czynniki prognostyczne w kardiogennym obrzęku płuc”. Obrona: 2003
 • Dr n. med. Sławomir Kaczor: “Występowanie zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów ocena parametrów klinicznych, radiologicznych, elektrokardiograficznych i echokardiograficznych”. Obrona: 2001

 

Promotor: Prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła

 • Dr n. med. Błażej Michalski: „Rokowanie w ostrym zespole wieńcowym u pacjentów z zespołem metabolicznym w zależności od stężenia adipokin i markerów procesu zapalnego z wykorzystaniem echokardiografii opartej na nowoczesnej technice oceny ilościowej funkcji mięśnia sercowego”. Obrona 2012.
 • Dr n. med. Małgorzata Wraga: „Markery aterogenezy w stabilnej, wielonaczyniowej chorobie wieńcowej”. Obrona: 2009.
 • Dr n. med. Radosław Kręcki: „Markery angiogenezy i aterogenezy w stabilnej, wielonaczyniowej chorobie wieńcowej”. Obrona 2008.
 • Dr n. med. Łukasz Figiel: “Wartość diagnostyczna i prognostyczna wczesnego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odc. ST”. Obrona: 2007.
 • Dr n. med. Tomasz Rudziński: „Badanie czynników prognostycznych w kardiomiopatii przerostowej z uwzględnieniem wybranych polimorfizmów genetycznych”. Obrona: 2007.
 • Dr n. med. Tomasz Jeżewski: „Ocena skuteczności pierwotnej przezskórnej angioplastyki w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą”. Obrona: 2005.
 • Dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik: „Przydatność diagnostyczna klasycznych i nowych metod dopplerowskich oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca”. Obrona: 2003.
 • Dr n. med. Michał Ciesielczyk: „Ocena wartości perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej dla prognozowania zmiany funkcji lewej komory u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, leczonych metodą pierwotnej angioplastyki”. Obrona: 2003.
 • Dr hab. n. med. Michał Plewka: „Badanie kurczliwości mięśnia sercowego metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego i u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową.” Obrona: 2002.
 • Dr n. med. Grażyna Czuba-Gręda: „Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów elektrokardiograficznego testu wysiłkowego i echokardiograficznej próby z dobutaminą w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych”. Obrona: 2002
 • Dr hab. n. med. Michał Kidawa: „Ocena podatności naczyń w diagnostyce i różnicowaniu kardiologicznego zespołu X”. Obrona: 2001.
 • Dr n. med. Tomasz Rechciński: „Serologiczne wskaźniki zakażenia Helicobacter pylori w grupie pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową oraz pacjentów z objawami dyspeptycznymi i w grupie osób bezobjawowych”. Obrona: 1999.
 • Dr n. med. Wiesław Nowakowski: „Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wieńcu Zdroju na stan czynnościowy lewej komory na podstawie badania polikardiograficznego i ergometrycznego u pacjentów z przebytym zawałem serca”. Obrona: 1997
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak: „Ocena proksymalnych odcinków tętnic wieńcowych przy użyciu echokardiografii przezprzełykowej”. Obrona: 1996.
 • Dr n. med. Magdalena Rau: „Analiza wybranych czynników prognostycznych u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową”. Obrona: 1996.
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż:  „Prędkość ruchu ścian lewej komory serca u osób klinicznie zdrowych badana metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)”. Obrona: 1996 .
 • Dr n. med. Ewa Dziuba-Tuszyńska: „Badanie wpływu wybranych czynników na przebieg zawału serca u chorych hospitalizowanych w Oddziale Kardiologicznym ZOZ w Łasku”. Obrona: 1995 .
 • Dr n. med. Wojciech Religa: „Zawał serca u kobiet – analiza przebiegu ostrej fazy i losów odległych w obserwacji 2-letniej”. Obrona: 1995.
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa: „Prognostyczne znaczenie obniżeń odcinka ST rejestrowanych we wczesnym monitorowaniu EKG metodą Holtera i próbie wysiłkowej u pacjentów po zawale serca – obserwacja dwuletnia”. Obrona: 1993.
 • Dr n. med. Teresa Kawka-Urbanek: „Analiza wybranych czynników zagrożenia choroby wieńcowej u kobiet libijskich”. Obrona: 1993.
 • Dr n. med. Tomasz Waszyrowski: „Badania porównawcze odległych wyników leczenia operacyjnego wady aortalnej u chorych z wszczepioną zastawką allogenną i mechaniczną”. Obrona: 1993.
 • Dr n. med. Waldemar Rogowski: „Echokardiografia dopplerowska w ocenie ciśnień płucnych u pacjentów z wadą mitralną serca”. Obrona: 1992.
 • Dr n. med. Jan Zbigniew Peruga: „Zależność między stopniem zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych a zaburzeniami kurczliwości lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”. Obrona: 1992.
 • Dr n. med. Stefan Trzos: „Analiza wybranych czynników prognostycznych u chorych z kardiomiopatią przerostową”. Obrona: 1991.
 • Dr n. med. Ewa Trzos: „Prognostyczne znaczenie arytmii komorowej u chorych po przebytym zawale serca – obserwacja dwuletnia”. Obrona: 1989.
 • Dr n. med. Zbigniew Binikowski: „Wykonywanie i ocena stopnia niedomykalności zastawek półksiężycowatych aorty za pomocą echokardiografii dopplerowskiej”. Obrona: 1987.
 • Dr n. med. Elżbieta Łazarczyk-Kędzia: „Analiza porównawcza przebiegu klinicznego i losów odległych chorych z zawałem serca pełnościennym i niepełno ściennym”. Obrona: 1986.
 • Dr n. med. Anna Adamek-Kośmider: „Zaburzenia czynności wentylacyjnej płuc na podstawie seryjnych badań spirometrycznych u pacjentów przed i po leczeniu operacyjnym wad zastawki dwudzielnej”. Obrona: 1986.
 • Dr n. med. Piotr Żelazowski: „Przydatność hodowli komórek mięśnia sercowego szczura dla oznaczania przeciwciał przeciwsercowych metodą ADCC z użyciem izotopu  51Cr”. Obrona: 1986.
 • Dr n. med. Mirosława Pietrzak: „Analiza wybranych parametrów immunologicznych u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową i zastoinową”. Obrona: 1985.
 • Dr n. med. Krystyna Rafalska: „Badania echo-polikardiograficzne w ocenie stopnia zaawansowania zwężenia lewego ujścia tętniczego”. Obrona: 1984.
 • Dr n. med. Konrad Wąsikowski: „Wartość testu wysiłkowego dla rozpoznawania i oceny stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej serca w zestawieniu z koronarografią”.  Obrona: 1983.
 • Dr n. med. Maciej Kośmider: „Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej – ocena kliniczna i hemodynamiczna”. Obrona: 1983.
 • Dr n. med. Małgorzata Marszal-Marciniak: „Analiza różnic przebiegu klinicznego nadciśnienia nisko-, normo- i wysokoreninowego”. Obrona: 1982.
 • Dr n. med. Marek Demczuk: „Badania ultrasonograficzne i polikardiograficzne w ocenie dynamiki lewej komory w nadciśnieniu tętniczym”. Obrona: 1982.
 • Dr n. med. Joanna Kinastowska-Hantz: „Analiza dynamiki zmian wybranych parametrów skurczu lewej komory w świeżym zawale mięśnia serca na podstawie seryjnych badań polikardiograficznych i ultrasonograficznych”. Obrona: 1982.
 • Dr n. med. Małgorzata Chmielnicka-Pruszczyńska: „Badanie wpływu ołowiu na stan czynnościowy lewej komory na podstawie polikardiografii u ludzi zawodowo narażonych na ten metal”. Obrona: 1981.
 • Dr n. med. Zdzisława Janasik: „Wartość mechanogramu lewej okolicy przymostkowej w ocenie nadciśnienia płucnego w wadzie mitralnej serca w porównaniu z prawostronnym cewnikowaniem serca”. Obrona: 1979.

 

Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

 • Dr n. med. Barbara Uznańska-Loch: „Ocena znaczenia klinicznego i prognostycznego bezdechu sennego rozpoznanego na podstawie wskaźników elektrokardiograficznych w całodobowym monitorowaniu EKG metodą Holtera u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory serca, o podłożu niedokrwiennym”. Obrona 2013.
 • Dr n. med. Krzysztof Sokołowski: „Porównanie przydatności 24-godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera w niewydolności serca u pacjentów z zachowaną i obniżoną funkcją skurczową lewej komory”. Obrona: 2009.
 • Dr n. med. Honorata Stojecka-Falkowska: „Analiza prównawcza leczenia ostrych zespołów  wieńcowych w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie w 1996 i 2004 roku”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Małgorzata Zając: „Zależność masy lewej komory od zmienności ciśnienia tętniczego u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym”. Obrona: 2008.
 • Dr n. med. Grzegorz Kapczyński: „Ocena rokowania zdekompensowanej przewlekłej niewydolności serca u pacjentów leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie”. Obrona: 2006.

 

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał

 • Dr n. med. Ewa Mrozowska-Peruga: “Ocena zaburzeń rytmu u chorych z wadą mitralną przed i po leczeniu operacyjnym”. Obrona: 1996.

 

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Żebrowski

 • Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz: „Przebieg i rokowanie zawału serca w zależności od wieku chorego”. Obrona: 1991.
 • Dr n. med. Michał Ogórek: „Zachowanie się odcinka ST krzywej elektrokardiograficznej w dusznicy bolesnej stabilnej i niestabilnej – interpretacja w zależności od metody uzyskania krzywej”. Obrona: 1991.

 

W razie dostrzeżenia błędu, prosimy o zgłaszanie tego faktu e-maliem pod następujący adres ojrzan@o2.pl