Habilitacje i profesury

Od czasu objęcia stanowiska Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych/ Katedry i Kliniki Kardiologii przez Panią Profesor Marię Krzemińską Pakułę i następnie Pana Profesora Jarosława D. Kasprzaka, w skład zespołu wchodzili lekarze ze statusem samodzielnych pracowników naukowych.

Na przestrzeni lat stopień profesora zwyczajnego oraz doktora habilitowanego otrzymały następujące osoby:

NOMINACJE PROFESORSKIE

 • Prof. dr hab. n. med. Maria Krzemińska-Pakuła, 1984
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, 2005
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, 2007
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa, 2011
 • Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał, 2001

 

ROZPRAWY  HABILITACYJNE 

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Żebrowski: „Odpowiedź immunologiczna przeciwko antygenom mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca”. 1988
 • Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał: „Elektrofizjologiczna ocena napadowych zaburzeń rytmu w przebiegu zespołu Wolff’a-Parkinson’a-White’a”. 1989
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak: „Echokardiografia trójwymiarowa – udoskonalona metoda oceny jakościowej i ilościowej struktur serca”. 1999
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż: „Wartość prognostyczna echokardiograficznej próby dobutaminowej u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią rozstrzeniową”. 2002
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa: „Dynamika zmian turbulencji rytmu zatokowego w obserwacji 12-miesięcznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej”. 2005
 • Dr hab. n. med. Piotr Lipiec: „Zastosowanie wybranych nowoczesnych technik obrazowania dla oceny żywotności mięśnia sercowego po ostrym zawale serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki”. 2009
 • Dr hab. n. med. Michał Kidawa: „Nowe echokardiograficzne metody obrazowania funkcji prawej komory: echokardiografia trójwymiarowa i tkankowa echokardiografia doplerowska w ocenie rokowania u pacjentów z zawałem prawej komory”. 2009
 • Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski: „Echokardiograficzna ocena deformacji skrętnej lewej komory: parametry czynnościowe uwarunkowane złożoną strukturą przestrzenną mięśnia sercowego”. 2010
 • Dr hab. n. med. Michał Plewka: „Ocena efektów dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uwzględnieniem echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych”. 2010
 • Dr hab. n. med. Jan Zbigniew Peruga: „Analiza wyników leczenia pierwotną angioplastyką chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST i współistniejąca cukrzycą w zależności od wybranej strategii postępowania z implantacją stentów metalowych lub stentów uwalniających leki”. 2012
 • Dr hab. n. med. Karina Wierzbowska – Drabik: „Ocena funkcji lewej komory serca w echokardiograficznym badaniu obciążeniowym z dobutaminą przy użyciu technik śledzenia markerów akustycznych”. 2013

W razie dostrzeżenia błędu, prosimy o zgłaszanie tego faktu e-maliem pod następujący adres ojrzan@o2.pl