Kierunki badań

Zarówno Klinika Kardiologii, jak i Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej są jednostkami prowadzącymi ożywioną aktywność w zakresie prowadzonych badań naukowych.
Liczna obsada, tworzona przez młodych, dynamicznych pracowników, pod kierownictwem i we wsparciu ze strony doświadczonych naukowców prowadzi badania z zakresu niemal wszystkich dyscyplin medycyny, które wywodzą się z kardiologii. Obecnie prowadzone są prace nad następującymi zagadnieniami:

 • Pogłębiona analiza czynników diagnostycznych i prognostycznych w wadach serca i chorobie niedokrwiennej serca
 • Ocena wpływu na odległe rokowanie implantacji macierzystych komórek szpiku kostnego u pacjentów po zawale serca
 • Ocena wpływu na odległe rokowanie implantacji stentów powlekanych lekami antymitotycznymi oraz przeciwciałami stymulującymi endotelializację
 • Identyfikacja czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 • Ocena parametrów warunkujących przebieg kliniczny i skuteczność terapii u chorych z niewydolnością serca
 • Ocena wyników zaawansowanych metod diagnostyki elektrofizjologicznej i elektroterapii, w tym terapii resynchronizującej u chorych z niewydolnością krążenia
 • Ocena wpływu schorzeń układu sercowo-naczyniowego i ich leczenia na podatność tętnic i właściwości śródbłonka naczyniowego
 • Wdrażanie i ocena nowych przezskórnych metod leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego
 • Wykorzystanie zaawansowanych technik echokardiograficznych w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego
 • Ocena skuteczności ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapii swoistej u pacjentów z nadciśnieniem płucnym