Dydaktyka – Choroby wewnętrzne

Kierunek
Lekarski

Semestr
09   (V rok)

Nazwa przedmiotu
Choroby wewnętrzne

Jednostka prowadząca zajęcia
II Katedra i Klinika Kardiologii

Adres jednostki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego, Kniaziewicza 1/5 , parter, I piętro

Kontakt
42-653-99-09;

Kierownik jednostki
Prof. Jarosław D. Kasprzak
jaroslaw.kasprzak@umed.lodz.pl

Koordynator zajęć dydaktycznych
Dr Waldemar Rogowski
waldemar.rogowski@umed.lodz.pl
Dr Tomasz Rechciński
tomasz.rechcinski@umed.lodz.pl

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla 1 studenta (zgodna z systemem Pensum na rok 2009/10)
20

W tym wykładów
0

Zajęcia w grupach klinicznych (co najmniej 6 osobowych)
12

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych)
0

Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych)
8

Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie  testowe

Wartość ECTS
(wypełnia dziekanat)

Treści programowe – ogólnie
Celem zajęć  z kardiologii w ramach bloku z chorób wewnętrznych jest przybliżenie  zagadnień  dotyczących  diagnostyki, terapii oraz prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia.  Studenci mają nauczyć się szacowania ryzyka u pts z chorobami układu krążenia, powiązania badań dodatkowych: laboratoryjnych i obrazowych w stawianiu diagnozy i podjęciu decyzji o sposobie leczenia. Celem zajęć jest także zapoznanie z metodami terapii (farmakoterapia, kardiologia inwazyjna, kwalifikacja do leczenia kardiochirurgicznego).

Treści wykładów

Treści zajęć klinicznych
1. Ocena ryzyka wieńcowego, badania obrazowe w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia choroby wieńcowej i zawału serca (ekg, próba wysiłkowa, badanie izotopowe, usg serca i koronarografia). Pokaz metod obrazowych w odpowiednich pracowniach, 3 h.
2. Pacjent z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Diagnostyka holterowska. Farmakoterapia zaburzeń rytmu. Kwalifikacja do elektroterapii, Pracownia holterowska, elektrofizjologii i implantacji stymulatorów, 3 h.
3. Rehabilitacja kardiologiczna. Kwalifikacja pacjentów po leczeniu zachowawczym, interwencyjnym i kardiochirurgicznym oraz u chorych  z niewydolnością serca. Zajęcia w oddziale rehabilitacji kardiologicznej z praktycznym  zapoznaniem z kompleksową rehabilitacją kardiologiczną. Pracownia prób wysiłkowych, zastosowanie i ocena ergospirometrii, 3 h
4. Choroby zapalne serca. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Odrębność kliniczna.  Diagnostyka obrazowa w wadach serca. Wskazania do leczenia zabiegowego,  w tym zabiegów przezskórnych  – leczenie ASD, valvuloplastyka przezskórna, 3 h.

Treści zajęć w grupach łączonych
1. Nauka zbierania wywiadu w zakresie chorób układu krążenia i badanie kardiologiczne,   ze szczególnym uwzględnieniem  czynników  ryzyka choroby wieńcowej i zawału serca. Modyfikacja stylu życia.  Prewencja pierwotna  wtórna chorób układu krążenia, 2 h.
2.  Metody diagnostyczne w zaburzeniach rytmu i przewodzenia. Ocena elektrokardiogramu. Kwalifikacja do elektrostymulacji. Elektrostymulacja jako metoda leczenia niewydolności  serca, 2 h.
3. Kwalifikacja chorych kardiologicznych do rehabilitacji. Metody, cele i efekty rehabilitacji kardiologicznej. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa i ergospirometria w ocenie wydolności (fizjologia wysiłku), 2 h.
4. Współczesne metody diagnostyki obrazowej w chorobach serca. Przyczyny IZW. IZW jako  proces zejściowy w AIDS. Prewencja i leczenie IZW. Echokardiografia w chorobach zapalnych serca, 2 h.

Podstawowe podręczniki (nie więcej niż 2)
1. Pod redakcją E. Braunwalda:  „Kardiologia”.   Urban & Partner 2005
2. Pod redakcją E. Braunwalda:  „Choroby Serca”.  Elservier Urban & Partner 2007