Dydaktyka – Choroby wewnętrzne

Dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego prowadzone są wykłady ( 10 godzin) przedstawiające wybrane Zagadnienia z kardiologii.

Kierunek
Lekarski

Semestr
07   (IV rok)

Nazwa przedmiotu
Choroby wewnętrzne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla 1 studenta (zgodna z systemem Pensum na rok 2009/10)
10

W tym wykładów
10

Zajęcia w grupach klinicznych (co najmniej 6 osobowych)
0

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych)
0

Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych)
0

Forma zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładach

Wartość ECTS
(wypełnia dziekanat)

Treści programowe – ogólnie
Wykłady mają zaznajomić studentów z wybranymi zagadnieniami diagnostyczno-terapeutycznymi w kardiologii.

Treści wykładów
1. Niewydolność serca. Patogeneza, symptomatologia i przyczyny. Współczesne trendy leczenia niewydolności serca (farmakoterapia i leczenie zabiegowe), 2 h,
2. Elektrostymulacja oraz elektroterapia. Wskazania i metody elektroterapii,  2 h
3. Metody obrazowe w kardiologii. Postęp w diagnostyce obrazowej,  2 h
4. Ostry zespół wieńcowy. Definicja, diagnostyka i leczenie. Wskazania do  leczenia inwazyjnego, 2 h
5. Rehabilitacja kardiologiczna, wskazania i metody realizacji. Promocja zdrowia, 2 h

Treści zajęć klinicznych

Treści zajęć w grupach łączonych

Podstawowe podręczniki (nie więcej niż 2)
1.Pod redakcją E. Braunwalda:  „Choroby Serca”.  Elservier Urban & Partner 2007
2. Pod redakcją E. Braunwalda:  „Kardiologia” . Urban & Partner 2005