Dydaktyka – Propedeutyka chorób wewnętrznych

Studenci III roku mają prowadzone zajęcia w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń klinicznych przy łóżku chorego. W trakcie zajęć studenci poznają technikę zbierania wywiadu lekarskiego oraz badania przedmiotowego. Studenci zapoznają się również z najnowszymi metodami diagnostyczno-leczniczymi w kardiologii. Od studentów  oczekujemy podstaw znajomości badania fizykalnego (w zakresie obejmującym tematykę II roku studiów). Z tematami i treścią wykładów oraz zajęć seminaryjnych można się będzie wkrótce zapoznać na naszej stronie internetowej.
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje praktyczną umiejętność badania pacjenta (2 historie choroby , kolokwium praktyczne z badania przedmiotowego na 7 ćwiczeniu), oraz test i kolokwium teoretyczne na ostatnich 14 zajęciach.

Kierunek
Lekarski

Semestr
05   (III rok)

Nazwa przedmiotu
Propedeutyka chorób wewnętrznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla 1 studenta (zgodna z systemem Pensum na rok 2009/10)
57

W tym wykładów
8

Zajęcia w grupach klinicznych (co najmniej 6 osobowych)
30

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych)
0

Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych)
19

Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną

Wartość ECTS
(wypełnia dziekanat)

Treści programowe – ogólnie
Zajęcia w ramach propedeutyki chorób wewnętrznych obejmują naukę przeprowadzania wywiadu lekarskiego i badania internistycznego. Pisanie 2 historii chorób: pierwszej – wywiad negatywno-pozytywny, drugiej – pełna historia choroby z badaniem przedmiotowym. Etiopatogeneza chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, chorób endokrynologicznych, układu moczowego i krwiotwórczego. Efektem kształcenia ma być zdobycie umiejętności w zakresie badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta oraz próba powiązania zmian chorobowych i niektórych wyników badań dodatkowych. Bardziej szczegółowe umiejętności w tym zakresie studenci będą doskonalić w następnych latach.

Treści wykładów
1. Niewydolność serca: epidemiologia, patofizjologia, podział, objawy i leczenie, 2 h
2. Wady wrodzone serca: epidemiologia, podział, objawy wad wrodzonych, 2 h
3. Choroba niedokrwienna serca; epidemiologia, przyczyny, czynniki ryzyka, obraz kliniczny, diagnostyka, 2 h
4. Wady nabyte serca: definicja wad serca, podział etiologia i symptomatologia, 2 h

Treści zajęć klinicznych
1. Zbieranie wywiadu z pacjentem – I historia choroby – wywiad pozytywno-negatywny, 2,5 h
2. Badanie stanu ogólnego pacjenta. Stany nieprzytomności. Ocena kliniczna pacjenta,   2,5h
3. Badanie układu oddechowego. Próba interpretacji badań dodatkowych – rtg klatki piersiowej, spirometria – w   powiązaniu  z odchyleniami od normy w badaniu fizykalnym,  2,5h
4.  Badanie układu krążenia, nadzór nad chorym w warunkach Sali R, 2,5 h
5.  Choroby układu krążenia, II historia choroby  wywiad i badanie fizykalne, 2,5 h
6. Omówienie historii choroby. Chorzy z niewydolnością serca, 2,5 h
7. Kolokwium praktyczne z technik badania przedmiotowego przy łóżku chorego,  2,5 h
8. Wady serca – diagnostyka USG w powiązaniu z objawami fizykalnymi. Różnice zjawisk osłuchowych wad serca, 2,5 h
9. Ocena kliniczna pacjenta z wadą serca wrodzoną, zastosowanie cewnikowania prawostronnego serca  – Pracownia Hemodynamiki, 2, 5 h
10.  Choroby układu pokarmowego – badanie pacjenta,  2,5 h
11. Pacjent z chorobą wrzodową i guzem żołądka. Powiązanie danych klinicznych z USG brzucha i gastroskopią,  2,5 h
12. Badanie układu moczowego, 2,5 h
13. Najczęstsze choroby narządów wydzielania wewnętrznego, 2,5 h
14.  Test i  omówienie błędów w sprawdzianie testowym, 2,5 h

Treści zajęć w grupach łączonych
1. Wywiad lekarski. Omówienie rodzajów wywiadu, nauka zbierania wywiadu lekarskiego, rola wywiadu lekarskiego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
1 h 15 min.
2. Badanie przedmiotowe. Technika badania, obraz prawidłowy, podstawowe odchylenia od stanu prawidłowego. Ocena stanu ogólnego, badanie głowy i szyi, narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn. 1 h 15 min.
3. Choroby układu oddechowego. Budowa i funkcja układu oddechowego, niewydolność oddechowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Epidemiologia, symptomatologia, diagnostyka i leczenie raka płuc. Podział chorób opłucnej, objawy, diagnostyka i leczenie, 1 h 15 min.
4. Choroba wieńcowa i zawał serca. Definicja i przyczyny choroby wieńcowej. Czynniki ryzyka miażdżycy. Diagnostyka w chorobie wieńcowej. Zawał serca, 1 h 15 min.
5.  Nadciśnienie tętnicze. Podział i etiologia, powikłania, diagnostyka chorego z nadciśnieniem tętniczym., 1 h 15 min.
6. Niewydolność serca. Epidemiologia, patofizjologia i podział kliniczny oraz objawy niewydolności serca, diagnostyka kliniczna niewydolności serca, 1 h 15 min.
7. Choroby zapalne serca. Przyczyny, obraz kliniczny. Różnicowanie bólu w klatce piersiowej. Płyn w jamie osierdzia, diagnostyka i leczenie. Objawy tamponady serca. Zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie osierdzia. Pokaz diagnostyki USG serca, 1 h 15 min.
8. Wady nabyte serca. Podział wad nabytych serca – etiologia i patofizjologia wad serca, symptomatologia wad zastawkowych. Diagnostyka. USG w rozpoznawaniu i ocenie wad serca – pokaz w pracowni USG, 1 h 15 min.
9.  Wady wrodzone serca. Podział wad wrodzonych serca – sinicze, okresowo sinicze i niesinicze. Objawy przedmiotowe i podmiotowe, 1 h 15 min.
10. Choroby wątroby i trzustki. Żółtaczki – podział. Diagnostyka chorób wątroby i trzustki. Cukrzyca, 1 h 15 min.
11. Epidemiologia choroby wrzodowej. Obraz kliniczny, diagnostyka choroby wrzodowej (endoskopia, cytologia, badania antygenowe). Epidemiologia nowotworów żołądka. Obraz kliniczny i diagnostyka nowotworów żołądka, 1 h 15 min.
12. Choroby nerek i układu moczowego. Wywiad lekarski – choroby nerek. Różnicowanie bólu w okolicy lędźwiowej, zaburzenia oddawania moczu. Choroby zapalne nerek. Kamica nerkowa. Objawy niewydolności nerek, 1 h 15 min.
13. Nadczynność i niedoczynność tarczycy. Znaczenie chorób  tarczycy symptomatologii chorób wewnętrznych. Nadczynność tarczycy, rodzaje, pojęcie zespołu hiperkinetycznego. Niedoczynność tarczycy, symptomatologia, przyczyny, diagnostyka chorób tarczycy, 1 h 15 min.
14. Test i kolokwium końcowe, 1 h 15 min.

Podstawowe podręczniki (nie więcej niż 2)
1.Pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika:  „Choroby Wewnętrzne”.  Medycyna Praktyczna 2005-6
2. Pod redakcją prof. J.B. Latkowskiego i  W. Lukasa: „Medycyna Rodzinna” PZWL  2006.