Dydaktyka – Choroby wewnętrzne

Studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego odbywają w Klinice zajęcia na III roku studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami kardiologicznymi w praktyce lekarza stomatologa w tym udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych, oceną stanu pacjenta, zasad resuscytacji.

Z istotnych dla lekarza stomatologa zagadnień omawiane są: zabiegi oraz warunki ich przeprowadzenia u pacjentów po leczeniu kardiochirurgicznym i kardiologii inwazyjnej, profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności i końcowego kolokwium ustnego.

Kierunek
Lekarsko-Dentystyczny

Semestr
06   (III rok)

Nazwa przedmiotu
Choroby  wewnętrzne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla 1 studenta (zgodna z systemem Pensum na rok 2009/10)
45

W tym wykładów
10

Zajęcia w grupach klinicznych (co najmniej 6 osobowych)
28

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych)
7

Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych)
0

Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną

Wartość ECTS
(wypełnia dziekanat)

Treści programowe – ogólnie
Nauka badania: umiejętność przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, badanie fizykalne pacjenta. Historia choroby z uwzględnieniem informacji internistycznych istotnych dla lekarza stomatologa. Podstawowa etiopatogeneza i symptomatologia chorób układu: oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, moczowego, pokarmowego, narządów ruchu i układu endokrywnego. Efektem kształcenia ma być zwrócenie uwagi na szczególne postępowanie w praktyce stomatologicznej u chorych z określonymi schorzeniami internistycznymi,  a w odniesieniu do zajęć prowadzonych w Katedrze i klinice Kardiologii – szczególnie u osób ze schorzeniami kardiologicznymi.

Treści wykładów
1. Wady serca nabyte – etiopatogeneza i symptomatologia. Chorzy z wadą serca u stomatologa,    2h
2. Wady  serca wrodzone. Postępowanie z chorymi po zabiegu kardiochirurgicznym,  2, h
3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia i zapalenie mięśnia sercowego. Prewencja infekcyjnego zapalenia wsierdzia w praktyce stomatologicznej,   2 h
4. Choroba wieńcowa i zawał. Chorzy po zawale i pomostowaniu aortalno-wieńcowym i zabiegach kardiologii interwencyjnej w praktyce stomatologicznej, 2 h
5. Zaburzenia rytmu i przewodzenia. Chory z rozrusznikiem serca w gabinecie stomatologicznym,   2 h

Treści zajęć klinicznych
1. Rola wywiadu lekarskiego w praktyce lekarza i l lekarza stomatologa. Badanie internistyczne. Zatrzymanie krążenia, zasady reanimacji i resuscytacji,  4 h,
2. Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał serca – czynniki ryzyka. Pacjent po zawale serca w praktyce stomatologicznej, 4 h
3. Wady serca wrodzone i nabyte. Pacjent po operacji serca – interpretacja wyników leczenia przeciwkrzepliwego. Chorzy po operacji kardiochirurgicznej w praktyce stomatologicznej,  4 h
4.  Choroby zapalne serca. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – przyczyny i profilaktyka ze szczególnym uwzględnieniem praktyki stomatologicznej, 4 h
5.  Zaburzenia rytmu i przewodzenia. Chory z rozrusznikiem serca i kardiowerterem-defibrylatorem. Terapia resynchroniczna w niewydolności krążenia. Implikacje dla stomatologów. 4 h
6. Niewydolność krążenia. Przyczyny i leczenie, 4 h
7. Leczenie przeciwzakrzepowe i antykoalugacyjne. Interpretacja wyników badań. Zabieg stomatologiczny u pts leczonego antykoagulacyjnie. Zaliczenie ćwiczeń, 4 h

Treści zajęć w grupach łączonych

Podstawowe podręczniki (nie więcej niż 2)
1.Pod redakcją prof. Andrzeja Szczeklika:  „Choroby Wewnętrzne”.  Medycyna Praktyczna 2006
2. Pod redakcją prof. J.B. Latkowskiego i  W. Lukasa: „Medycyna Rodzinna” PZWL  2006.