Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Kontakt: tel.: + 48 42 251 60 34

ElektrokardiologiiPracownia prowadzi diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia, omdleń, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz nocnych zaburzeń oddychania. Badania w Pracowni wykonują: prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa, dr hab. med. Ewa Trzos, dr n. med. Barbara Uznańska-Loch, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, lek. med. Łukasz Szyda, lek. med. Patryk Siedlecki.

Badania holterowskie wykonywane są przy użyciu aparatury firmy Del Mar Reynolds (Pathfinder SL oraz Pathfinder 700), GE (CardioDay) oraz  DMSoftware (Cardioscan 12). Możliwe jest przeprowadzanie zarówno standardowych 24-godzinnych, jak i wielodobowych (do 7 dni) rejestracji monitorowania EKG metodą Holtera (również 12-odprowadzeniowych). Monitorowanie holterowskie na żądanie: „event Holter ” przy użyciu cyfrowych rejestratorów: VS 20 i ST 80 oraz programu Cardio Connect firmy Reynolds Medical. Przedłużone monitorowanie holterowskie: 48 godzinne i 7 dniowe rejestracje z wykorzystaniem rejestratorów Lifecard CF oraz oraz oprogramowania Lifescreen Reynolds Medical 12-kanałowe rejestracje holterowskie, z oceną zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia.

Jednego dnia możliwe jest założenie 15 rejestratorów do monitorowania EKG..

W Pracowni wykonywane jest również  24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego przy użyciu rejestratorów ciśnieniowych Tracker NIBP 2 Reynolds Medical (posiadamy 3 takie rejestratory).

Pracownia posiada także zestaw do wykonywania standardowych elektrokardiograficznych prób wysiłkowych (GE CASE V6.51 z bieżnią GE T2100). Ponadto wykonuje badania spirometryczne oraz ergospirometryczne (aparatura zAn-680 ErgoSpiro z bieżnią ruchomą Fullvision TMX425).

Przeprowadzamy ocenę ryzyka wystąpienia groźnych arytmii i nagłego zgonu sercowego w oparciu o badanie mikrowoltowego alternansu załamka T (Cambridge Heart 2000).

Pracownia posiada gabinet diagnostyki omdleń z wykorzystaniem testu pochyleniowego (Tilt-test).

Oceniamy również podatność dużych tętnic oraz funkcję śródbłonka (Endo-PAT 2000, Complior) i prowadzimy diagnostykę w kierunku bezdechu nocnego przy użyciu oprogramowania holterowskiego w systemach Pathfinder i CardioDay a także metody skriningowej ApneaLink firmy ResMed oraz poligrafii aparatem WatchPat200 .

Zakres badań oferowanych przez Pracownię obejmuje:

 • 24 godzinne  monitorowanie EKG metodą Holtera:
  • analiza zaburzeń rytmu serca
  • ocena zmian niedokrwiennych objawowych i bezobjawowych
  • analiza funkcji wszczepionych stymulatorów
  • czasowa i częstotliwościowa ocena zmienności rytmu zatokowego (HRV)
  • analiza QT z uwzględnieniem dynamiki QT
  • turbulencji rytmu zatokowego (HRT) i deceleracji rytmu zatokowego (DC)
  • alternansu załamka T (TWA) metodą MMA
  • obecności późnych potencjałów komorowych (SAECG)
  • ryzyka bezdechu sennego.
 • Monitorowanie holterowskie na żądanie: „event Holter „
 • Przedłużone monitorowanie holterowskie: 48 godzinne i wielodobowe
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • Badanie mikrowoltowego alternansu załamka T metodą częstotliwościową
 • Testy pochyleniowe (Tilt-test)
 • Ocena podatności dużych tętnic oraz funkcji śródbłonka
 • Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe
 • Badania spirometryczne oraz ergospirometryczne
 • Badania w kierunku obecności bezdechów sennych

Działalność naukowa Pracowni koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • Ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego
 • Badanie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego oraz parametrów holterowskich.
 • Holterowska ocena bezdechu sennego i jej znaczenie kliniczne
 • Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na ciśnienie tętnicze, parametry holterowskie oraz śródbłonek naczyniowy

Działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia ze studentami, prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii oraz organizację kursów EKG dla lekarzy wszystkich specjalności. Od 2009 roku organizowana jest corocznie konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro”