Pracownia Hemodynamiki (Kardiologii Interwencyjnej)

Kierownik Pracowni: dr n. med. Jan Zbigniew Peruga
Kontakt e-mail: jan.peruga@umed.lodz.pl
Tel./fax: + 48 42 251 60 35

Pracownia Kardiologii Interwencyjnej Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pracuje od 23.12.1998 roku. Od momentu powstaniabyła rozbudowywana i unowocześniana wzbogacając się o nowy sprzęt.

W chwili obecnej jest wyposażona w dwa stoły zabiegowe z angiokardiografami firmy General Electric (wyprodukowanymi w roku 2006 i 2008),dysponuje także aparatem do wewnątrznaczyniowej ultrasonografii (IVUS) oraz aparatem do inwazyjnej oceny rezerwy wieńcowej (FFR i CFR). Integralną częścią wyposażenia pracowni są nowoczesne aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej oraz pompy infuzyjne do automatycznego podawania kontrastu. Od czerwca 2001 roku jako jedna z pierwszych w Polsce wraz z Pracownią Szpitala im. S. Sterlinga rozpoczęła dyżury hemodynamiczne dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Od chwili rozpoczęcia działalności do 30.06.2010 w pracowni wykonano łącznie 24 500 koronarografii oraz 11 400 angioplastyk.

Jako jedyna w regionie należy do wąskiego grona polskich ośrodków, rutynowo od lat wykonujących zabiegi w strukturalnych chorobach serca u dorosłych. Należą do nich interwencje w wadach wrodzonych serca, (zamykane przezskórne ubytków w przegrodzie serca oraz zabiegi zamykania uszka lewego przedsionka w prewencji udarów u chorych z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniem do dousntej antykoagulacji), zabiegi w wadach zastawkowych i kardiomiopatii przerostowej. Ścisła współpraca z zespołem Pracowni Echokardiografii oraz techniczne przygotowanie Pracowni do obrazowania hybrydowego umożliwia zapewnienie najwyższego poziomu skuteczności i bezpieczeństwa naszych zabiegów.

Do roku 2008 wykonywano również w Pracowni zabiegi na naczyniach obwodowych – angioplastyki tętnic szyjnych (łącznie 68 zabiegów).

Zakres wykonywanych zabiegów obejmuje:

 1. działalność diagnostyczna:
 • diagnostyka wrodzonych wad serca
 • diagnostyka nabytych wad serca
 • angiografia tętnic wieńcowych
 • angiografia tętnic wieńcowych w świeżym zawale serca
 • angiografia pomostów aortalno-wieńcowych
 • angiografia tętnic nerkowych
 • angiografia dużych naczyń
 • cewnikowanie prawostronne u pacjentów z podejrzeniem nadciśnienia płucnego i chorych kwalifikowanych od przeszczepu serca
 • inwazyjna diagnostyka rezerwy wieńcowej (CFR, FFR)
 1. działalność lecznicza:
 • zakładanie elektrod czasowych
 • inwazyjne leczenie świeżego zawału serca w ostrej fazie
 • fibrynoliza dowieńcowa i inwazyjna ekstrakcja skrzeplin
 • koronaroplastyka w świeżym zawale serca {formularz zgody} (rescue, primary PTCA)
 • koronaroplastyka w trybie planowym {formularz zgody}
 • zakładanie balonów do kontrapulsacji aortalnej (IABP)
 • udrażnianie przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych
 • ablacja alkoholowa u chorych z kardiomiopatią przerostową z blokowaniem drogi odpływu
 • implantacja zapinek przegrody serca
 • implantacja okludera uszka lewego przedsionka
 • zamykanie przetok wieńcowych

 

Pracownia uczestniczy także w realizacji badań naukowych oraz kształceniu podyplomowym lekarzy specjalizujących się w kardiologii. W badaniach takich jak: FINESSE, FIRE, RADAR, ATLAS-AMI, INOVATE _PCI, PROTECT zespół Pracowni został doceniony przez Komitety Naukowe badań, co znalazło odzwierciedlenie w umieszczeniu Ośrodka wśród współautorów wielu publikowanych prac. W badaniu HORIZONS, w którym porównywano skuteczność stosowania stentów uwalniających leki w leczeniu zawału serca zespół Pracowni wyróżnił się największą grupą włączonych pacjentów, a wyniki tego badania stały się przełomowe dla rozwoju kardiologii inwazyjnej, są publikowane i cytowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych.