Pracownia Implantacji Kardiostymulatorów (Elektrostymulacji i Elektroterapii)

Kierownik Pracowni: dr n. med. Paweł Życiński
Kontakt e-mail: przyciski@vp.pl
Tel.: +48 42 251 60 72
Punkt Kontroli Stymulatorów: +48 42 251 61 16

 

Pracownia zajmuje powierzchnię 120 m2, została gruntownie przebudowana i wyremontowana w 2008 roku. W jej skład wchodzi sala zabiegowa o powierzchni 42 m2 z zamkniętym laminarnym nawiewem powietrza oraz możliwością prowadzenia znieczulenia ogólnego.

Na wyposażeniu Pracowni znajdują się m.in.:

 • aparat rentgenowski z ruchomym ramieniem C Philips Pulsera
 • stół zabiegowy ruchomy w trzech płaszczyznach z opcją przechyłów
 • 64-kanałowy rejestrator do badań elektrofizjologicznych GE Prucka CardioLab II Plus
 • zewnętrzny stymulator czterokanałowy MicroPace
 • generator prądu o częstotliwości radiowej do ablacji EP Stockert
 • programatory do urządzeń wszczepialnych różnych producentów
 • kardiomonitor z monitorowaniem EKG, RR, SpO2 oraz możliwością zewnętrznej stymulacji i automatycznej kardiowersji/defibrylacji
 • zestaw do usuwania elektrod Cook Medical

Cały wyżej wymieniony sprzęt został wyprodukowany w latach 2007-2009. W najbliższym przewidywane jest rozszerzenie profilu zabiegów ablacji w związku z zakupem systemu mapowania trójwymiarowego.

Zakres wykonywanych zabiegów elektrofizjologii inwazyjnej obejmuje:

 • implantacje i wymiany rozruszników serca
 • implantacje i wymiany kardiowerterów-defibrylatorów {formularz zgody}
 • implantacje i wymiany stymulatorów i kardiowerterów resynchronizujących {formularz zgody}
 • inwazyjne badania elektrofizjologiczne {formularz zgody}
 • repozycje, usuwanie i wymiany elektrod
 • rewizje i plastyki loży kardiostymulatorów
 • ablacje prądem częstotliwości radiowej u chorych z zespołem preekscytacji, nawrotnym częstoskurczem węzłowym przedsionkowo-komorowym, częstoskurczem przedsionkowym, typowym i atypowym trzepotaniem przedsionków oraz ablacje łącza przedsionkowo-komorowego {formularz zgody}

Rokrocznie liczba zabiegów wykonywanych w Pracowni rośnie; obecnie wykonywanych jest około 500 procedur. Zespół Pracowni poza zabiegami zapewnia również funkcjonowanie Punktu Kontroli Stymulatorów, w którym rocznie przeprowadzanych jest około 2 tys. kontroli wszystkich dostępnych rodzajów urządzeń stosowanych w elektroterapii.

W 2011 roku Pracownia została zaopatrzona w system do mapowania elektroanatomicznego EnSite Velocity (St. Jude Medical). Jest to system służący do diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca wykorzystujący najnowocześniejsze technologie obrazowania. Czas fluoroskopii ograniczony do minimum (ok. 3 min.). Elektroda jednoczasowo z lokalizacją przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu (zapis EKG wewnątrzsercowego). Uzyskany obraz to trójwymiarowa (3D) mapa jamy serca. System ten pozwala diagnozować i skutecznie leczyć praktycznie wszystkie zaburzenia rytmu dostępne metodom ablacyjnym; także migotanie przedsionków.

Leczenie tej powszechnej arytmii przy pomocy ablacji jest jedną z najtrudniejszych technicznie operacji, polega ono na izolacji żył płucnych i wymaga bardzo szczegółowego obrazowania. W metodzie tej nieodzowne jest użycie systemu do mapowania elektroanatomicznego. Służy on do odwzorowania anatomicznych obrysów przedsionka, zaznaczenia ujść żył płucnych oraz stworzenia tzw. mapy napięciowej, czyli zobrazowania wielkości lokalnie rejestrowanych potencjałów w różnych miejscach przedsionka. Następnie wykonuje się aplikacjie prądu RF do momentu redukcji elektrogramu pod elektrodą ablacyjną. Dla potwierdzenia izolacji żył płucnych wykonuje się powtórną mapę napięciową.


Ryc. Przykładowa mapa lini ablacyjnych podczas izolacji żył płucnych

Systemy elektroanatomiczne pozwalają także na wykonanie ablacji na podstawie obrazów wcześniej już uzyskanych przy pomocy tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.